ഫാക്ടറി ടൂർ

ഓഫീസ് പരിസ്ഥിതി

ഓഫീസ്-02
ഓഫീസ്
ഓഫീസ്-03

ഫാക്ടറി പരിസ്ഥിതി

ഫാക്ടറി-(1)
ഫാക്ടറി-(6)
ഫാക്ടറി-(2)
ഫാക്ടറി-(3)
ഫാക്ടറി-(4)
ഫാക്ടറി-(5)

യന്ത്രങ്ങൾ

യന്ത്രങ്ങൾ-05
യന്ത്രങ്ങൾ-06
യന്ത്രങ്ങൾ-07

ഡ്രോയിംഗ് മെഷീൻ

യന്ത്രങ്ങൾ-04

വിൻഡിംഗ് മെഷീൻ

യന്ത്രങ്ങൾ-08
യന്ത്രങ്ങൾ-09

വൃത്താകൃതിയിലുള്ള തറി യന്ത്രം

യന്ത്രങ്ങൾ-12

വാർപ്പ് നെയ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ

യന്ത്രങ്ങൾ-10

സ്പ്രിംഗളർ

യന്ത്രങ്ങൾ-13

തയ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്

യന്ത്രങ്ങൾ-01

ഗ്രൗണ്ട് കവറിന്റെ കോയിലർ

യന്ത്രങ്ങൾ-02

നെയ്ത തുണികൊണ്ടുള്ള കോയിലർ

യന്ത്രങ്ങൾ-03

ഓട്ടോമാറ്റിക് പാക്കേജിംഗ് മെഷീൻ

യന്ത്രങ്ങൾ-11

കോട്ടിംഗ് മെഷീൻ